Przejdź do treści

Co składa się na pasywa – tanie biuro rachunkowe

biuro rachunkowe

Dzięki bilansowi firmy można od razu zorientować się w majątku danej firmy. Daje to najbardziej obiektywną ocenę danej firmy oraz wskazuje na jej źródła finansowania. Bilans pochodzi od słowa łacińskiego i oznacza wagę o dwóch szalach. Często jest to słowo używane w sytuacjach codziennego życia. Na podstawie bilansu można sprawdzić jakie jest zadłużenie firmy i czy wszystkie działania są prowadzone prawidłowo.

Biuro rachunkowe

 

biuro rachunkowePodstawową zasadą bilansu jest jego zrównoważenie się. Chodzi o to, że aktywa i pasywa powinny być takie same. Każde, nawet tanie biuro rachunkowe potrafi zająć się bilansem firmy. Na bilans obok aktywów składają się też pasywa. To one pokazują z jakich pieniędzy jest finansowana działalność danego przedsiębiorstwa. Na pasywa składa się kapitał własny przedsiębiorstwa i kapitał obcy. W skład kapitału własnego wchodzą pieniądze, które zostały wniesione do firmy przez wspólników.
Oczywiście w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa kapitał jest zadeklarowany przez wszystkich wspólników lub ewentualnie narzucony przez prawo. Ten ostatni przypadek działa, kiedy chodzi o spółki cywilne. W przypadku przedsiębiorstw prywatnych ilość i rodzaj wniesionych pieniędzy zależą od umowy miedzy wspólnikami. Oczywiście wniesione pieniądze muszą pochodzić z legalnego źródła i powinny zostać udokumentowane. Żadna firma nie może stać się pralnią „brudnych pieniędzy”. Na kapitał składają się też zapasy z ubiegłych lat. Mogą to być dodatkowe pieniądze wniesione przez wspólników, ewentualnie nadwyżki ze sprzedaży akcji. Na pasywa składa się też kapitał obcy. Do kapitału obcego zaliczymy środki finansowe, które zostały pozyskane od innych osób fizycznych lub prawnych. Należy zaznaczyć, że powinny być one przeznaczone na działalność przedsiębiorstwa.

Biuro rachunkowe ma obowiązek prowadzić wszystkie dokumenty finansowe firmy, czuwać nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych. Jest też zobowiązane do przestrzegania obowiązującego prawa i czuwanie, by powierzone ich pieczy przedsiębiorstwa funkcjonowały zgodnie z prawem.